RECHTSGEBIEDEN

scheiding1

Contracten en overeenkomsten

Ik ben gespecialiseerd in (internationale) zakelijke en commerciële contracten. Mijn praktijk richt zich dus met name op ondernemers. Ik kan u adviseren over overeenkomsten en verbintenissen, u helpen met het opstellen, wijzigen of opzeggen van contracten of andere officiële stukken of namens u procederen in geschillen over contracten.

Dit kunnen contracten zijn zoals: Vaststellingsovereenkomst, Overeenkomst van opdracht, Licentieovereenkomst, Geldleningsovereenkomst, Agentuurovereenkomst, Arbeidsovereenkomst, Samenwerkingsovereenkomst, Overeenkomst van borgtocht, Huurovereenkomst, Franchiseovereenkomst, Aandeelhoudersovereenkomst, Koopovereenkomst

Ook kan het gaan om documenten als algemene voorwaarden, sideletters, onderhandse aktes, verklaringen, bestuurdersreglementen of machtigingen.

Contracten zijn vaak maatwerk. Een standaardcontract kan vaak prima zijn, maar is meestal niet afdoende. Het draait hier vaak om het zo gedetailleerd mogelijk beschrijven van de wederzijdse verplichtingen, een stijl van contracteren aannemen die bij partijen past, risico’s zoveel mogelijk uitsluiten, extra waarborgen inbouwen en rekening houden met toekomstige omstandigheden en gebeurtenissen.

Ondernemingsrecht

Nationale en internationale wet- en regelgeving breidt zich razendsnel uit en wordt steeds gecompliceerder. De tijd dat ondernemers alle aspecten van het zakendoen zelf konden overzien ligt voorgoed achter ons. Geen wonder dus dat zij steeds vaker een beroep doen op professionele adviseurs met kennis van juridische zaken. Om de consequenties van nieuwe regelgeving in kaart te brengen. Om gemaakte afspraken goed en helder op papier te zetten. Om noodzakelijke veranderingen te implementeren. Om geschillen op te lossen. Kortom: om te assisteren in die situaties, waar bij ondernemers behoefte bestaat aan specialistische juridische kennis. Zodat ze kunnen blijven doen waar ze het beste in zijn: ondernemen.

Als zelfstandig ondernemer ben ik mij als geen ander bewust van het feit dat u geen behoefte hebt aan uitvoerige theoretische verhandelingen maar aan concrete, praktische en doordachte adviezen en goed leesbare documenten. Korte lijnen naar mijn cliënten en een no-nonsense mentaliteit staan in mijn werkwijze centraal.

Startende ondernemers help ik graag een keuze te maken voor de meest geschikte rechtsvorm (bijvoorbeeld de besloten vennootschap, vennootschap onder firma of maatschap). Daarnaast adviseer ik over kwesties als kapitaalbescherming, beschermingsconstructies en jaarrekeningenrecht, indien nodig met ondersteuning van een accountant of fiscalist. Voor de oprichting van rechtspersonen of personenvennootschappen, wijziging van statuten en uitgifte, intrekking of certificering van aandelen werk ik nauw samen met notarissen. Daarnaast word ik vaak betrokken bij het opzetten van samenwerkingsverbanden, zoals joint ventures. Dat geldt ook voor financieringen, het vestigen van zekerheden en de daarmee gemoeide documentatie. Daarnaast kan ik adviseren over (of bemiddelen in) geschillen tussen aandeelhouders, omtrent herstructureringen of bestuurdersaansprakelijkheid. In situaties van dreigend faillissement, waarin het gaat om een snelle analyse van de problemen van de onderneming en oplossingen met het oog op de continuïteit van de onderneming, kan ik u eveneens met raad en daad terzijde staan.

Arbeidsrecht

Tevens word ik vaak betrokken bij het opstellen en/of beoordelen van diverse soorten arbeids- en managementovereenkomsten. Daarnaast adviseer ik op het gebied van individueel en collectief ontslag, medezeggenschap, reorganisaties en alles wat daarmee samenhangt.

Ook werknemers die te maken krijgen met een dreigend ontslag weten me vaak te vinden. Ik kan bijvoorbeeld namens u het beëindigingsvoorstel beoordelen, onderhandelen of procederen over een transitievergoeding, een verweerschrift opstellen ten behoeve van een UWV-procedure of u inhoudelijk adviseren over aangeboden functies.

Toevoeging

Vanwege mijn betrokkenheid bij de samenleving doe ik jaarlijks eveneens een aantal zaken op toevoegingsbasis. Ook particulieren met bijvoorbeeld een arbeids-, huur- of incassogeschil en die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp kunnen dus bij mij terecht. Sinds 26 november 2018 maakt mijn kantoor gebruik van de High Trust samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand, waardoor aanvragen nog sneller worden behandeld. Voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand klik hier en over High Trust klik hier.

Derdengeldenrekening

Diederik Verhoeven, Advocaat ontvangt in de uitoefening van de praktijk geen derdengelden. Daarmee is het kantoor vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Het is niet toegestaan derdengelden op de kantoorrekening te ontvangen. In voorkomende gevallen zal in onderling overleg een alternatieve oplossing gekozen worden.